Brev till bolag rörande Corporate Governance Rating

FTSE/ISS Corporate Governance Rating ger felaktig bild av svensk bolagsstyrning Det amerikanska rådgivningsföretaget Institutional Shareholders Services (ISS) och den brittiska börsanalysfirman FTSE lanserade i april 2005 ett system för rating av enskilda bolag, branscher och hela marknader från corporate governance-synpunkt, det s.k. FTSE/ISS Corporate Governance Index Rating. Syftet är att kunna erbjuda främst institutionella investerare ett analysverktyg som stöd för investeringsbeslut och portföljplanering. FTSE/ISS rapport återfinns som bilaga 1.

I studien, som var baserad på bolagens rapportering för år 2003, ingick 47 svenska bolag, huvudsakligen från börsens A-lista. En stor andel av dessa bolag fick mycket låg rating. Detta ledde i sin tur till att Sverige rankades lägst av 24 utvecklade länder.

Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning anser att det finns skäl att förhålla sig kritisk till såväl metodik som kriterier för vad som betecknas som god bolagsstyrning i denna studie. Dessa är starkt präglade av ett anglosaxiskt synsätt och leder i många fall till orimlig bedömning av bolag som verkar i andra rättssystem med annan praxis på detta område. Samtidigt ser Kollegiet med oro på en utveckling där liknande ratingsystem blir en allt mer etablerad företeelse på den internationella kapitalmarknaden, vilket riskerar att ge spridning åt en oförtjänt negativ bild av svensk bolagsstyrning.

Kollegiet har därför genom kontakt med ISS skaffat sig tillgång till rapporterna för de svenska bolag som ingått i studien och låtit sammanställa detta material till en helhetsbild av hur de svenska bolagen bedömts. Denna sammanställning in extenso bifogas som bilaga 2 och en sammanfattning av resultatet återfinns som bilaga 3. Den bild som där framträder är att det finns en rad olika skäl till att svenska bolag får låga värderingar. Ett viktigt sådant är att man från undersökarens sida saknar kunskap om svenska förhållanden på området, vilket i många fall lett till rena misstag och feltolkningar. Ett annat är att svensk lagstiftning och/eller svenskt synsätt skiljer sig grundläggande från förhållandena i främst USA och Storbritannien. Vidare finns ett flertal punkter där det är rimligt att förvänta sig att den nya svenska koden kommer att leda till bättre bedömningar de svenska bolagen.

Utöver detta finns också ett flertal punkter där de svenska bolagen med ganska enkla medel, bl.a. i form av något utökad och förtydligad information i årsredovisningar och på webb-sidor, skulle kunna undanröja missförstånd och undvika oförtjänt negativa värderingar. I vissa fall rör det sig om upplysningar som för en svensk publik kan ha begränsat intresse men som i ett internationellt perspektiv förväntas utges av börsnoterade bolag.

Med detta brev vill Kollegiet fästa berörda svenska bolags uppmärksamhet på dessa frågor och uppmana bolagen att i arbetet med årsredovisningar för 2005 överväga i vad mån det kan vara ändamålsenligt att väga in krav och förväntningar från den internationella kapital-marknaden vid utformningen av informationsgivningen. I bilaga 2 finns en särskild kolumn med kommentarer som kan tjäna som utgångspunkt för sådana överväganden.

Detta brev har tillställts samtliga bolag som ingått i FTSE/ISS studie samt de ytterligare bolag som från den 1 juli 2005 skall tillämpa den svenska bolagsstyrningskoden. För bolag som ingått i studien bifogas även den enskilda bolagsrapporten.

Med vänliga hälsningar

KOLLEGIET FÖR SVENSK BOLAGSSTYRNING

Per Lekvall
Sekreterare