Corporate Governance Rating ger felaktig bild av svensk bolagsstyrning

Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning är starkt kritisk till en studie av det amerikanska rådgivningsföretaget Institutional Shareholders Services (ISS) och den brittiska börsanalysfirman FTSE, som rankat Sverige lägst av 24 utvecklade länder vad gäller bolagsstyrning.

Studien bygger på ett ensidigt anglosaxiskt synsätt och bristande kunskap om svensk lagstiftning och svensk bolagsstyrning, hävdar Kollegiet.

Studien, som lanserades 2005 är baserad på bolagsrapporteringen för år 2003,,är ett system för rating av enskilda bolag, branscher och hela marknader från corporate governance-synpunkt, det s.k. FTSE/ISS Corporate Governance Index Rating. Syftet är att kunna erbjuda främst institutionella investerare ett analysverktyg som stöd för investeringsbeslut och portföljplanering. I studien ingick 47 svenska bolag och en stor andel av dessa bolag fick mycket låg rating, vilket i sin tur till att Sverige fick en låg ranking.

Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning har framfört kritiken till FTSE/SIS och ska följa upp detta med en ingående diskussion.

- Med insikt om svensk lagstiftning som eliminerar behovet av en rad policies som FTSE/SIS kräver och kunskap om den svenska bolagsstyrningskoden kommer FTSE/SIS att kunna göra en mer rättvisande bedömning av svenska bolag och svensk bolagsstyrning, säger Hans Dalborg ordförande i Kollegiet för Svensk bolagsstyrning. Kollegiet ifrågasätter såväl metodik som kriterier för vad som betecknas som god bolagsstyrning när det gäller de svenska förhållandena i denna studie. Studien är starkt präglad av ett anglosaxiskt synsätt och leder i många fall till orimlig bedömning av bolag som verkar i andra rättssystem med annan praxis.

- Internationella bedömare av bolagsstyrning utgår ofta från kriterier som i vissa delar är främmande för svensk aktiebolagslag. Till exempel anser vi att valberedningen för val av styrelse ska vara ägarnas organ medan den i engelsk tradition är ett utskott inom styrelsen, som dessutom är samma organ som företagsledningen. Det är därför viktigt att vi får förståelse för att vi på många punkter har högre ambitioner, inte generellt lägre, vad gäller ägarstyrning”, säger Per Lekvall, sekreterare i Kollegiet.

För att närmare analysera skälen till det låga betyget för svensk bolagsstyrning har Kollegiet gjort en ingående genomgång av FSTE/ISS rapporter för respektive bolag. De svenska bolagen rankades lågt på grund av allt, från bristande kunskap och rena missuppfattningar om svensk lagstiftning och svensk bolagsstyrning från FTSE/ISS sida till punkter där den svenska bolagsstyrningskoden sannolikt kommer att lösa problemet. Utöver detta fanns emellertid också ett antal punkter där de svenska bolagen med ganska enkla medel, t ex genom något utökad information i årsredovisningar och webbplatser, skulle kunna undanröja missförstånd och undvika oförtjänt negativa värderingar.

Som en service till de berörda bolagen skickade Kollegiet i december 2005 ut nedanstående material om FTSE/ISS-studien samt detta medföljande brev. För de bolag som ingått i studien bifogades även den enskilda bolagsrapporten.