Informationsdag om den reviderade koden

Kollegiet genomför i samarbete med Svenskt Näringsliv en informationsdag om den reviderade koden, särskilt riktad till alla nytillkommande kodbolag.

Informationsdag om den nya koden, arrangerat tillsammans med Svenskt Näringsliv

Den 24 oktober 2008 anordnade Kollegiet tillsammans med Svenskt Näringsliv ett seminarium om den reviderade bolagsstyrningskoden. Programmet utformades med främsta syfte att ge nya kodbolag möjlighet att lära sig mer om koden och att få ta del av praktiska erfarenheter av kodarbete. Även bolag som redan tidigare omfattas av koden gavs möjlighet att lär sig mer.

Program

Understrukna avsnitt/namn länkar till PDF-versioner av de presentationer som hölls.

Inledning Urban Bäckström
Jan Persson
En reviderad kod – bakgrund, syfte, innehåll i huvuddrag Per Lekvall
Kodens tillämpning - Nasdaq OMX Nordic Exchange Stockholm  Anders Ackebo
Bolagsstämma, Kodavsnitt 1
Översikt av regler
Björn Kristiansson
Val och arvodering av styrelse och revisor, Kodavsnitt 2
Översikt av regler
Lars Otterbeck
Fred Wennerholm
Caroline af Ugglas
Styrelsens uppgifter, sammansättning m.m.Kodavsnitt 3-5
Översikt av regler
Per Lekvall
Information om bolagsstyrning, Kodavsnitt 11
Översikt av regler
Praktisk tillämpning 1
Praktisk tillämpning 2
Erik Evrén
Åsa Stenqvist 
Anne Rhenman-Eklund
Styrelseordförandes uppgifter, styrelseutvärdering m.m. Kodavsnitt 6-9 
Översikt av regler
Praktisk tillämpning 1
Praktisk tillämpning 2
Anders Ullberg 
Christer Villard
Raoul Hasselgren
Revisionsutskott, finansiell rapportering och intern kontroll, Kodavsnitt 10
Översikt av regler
Praktisk tillämpning 1
Praktisk tillämpning 2
Anders Malmeby 
Per Lundberg
Carl-Johan Blomberg