Kodbarometern 2005

Bakgrund och syfte

Det övergripande målet med Kollegiets verksamhet är att stärka förtroendet för de svenska börsföretagens bolagsstyrning hos den svenska allmänheten och på den svenska och internationella kapitalmarknaden. För att följa upp och analysera uppfyllelsen av detta mål avser Kollegiet att genomföra mätningar av attityder till svensk bolagsstyrning och koden i dessa målgrupper. Undersökningarna har fått benämningen Kodbarometern.

För att bestämma utgångslägen, mot vilka framtida resultat kan jämföras, genomfördes hösten 2005 en s.k. nollmätning, Kodbarometern 2005. Huvudsyftet var att fastställa referenspunkter för att på ett mer meningsfullt sätt kunna följa och utvärdera framtida förändringar i attityderna, men ett viktigt delsyfte var också att få en ögonblicksbild av dessa attityder som underlag för Kollegiets fortsatta arbete.

Målgrupper

Följande målgrupper undersöktes:

 1. Den svenska allmänheten – som samhällsmedborgare och, i mer än 80 procent av den vuxna befolkningen, direkta eller indirekta aktiesparare på den svenska börsen. Denna del av undersökningen benämns Kodbarometern allmänheten.
 2. Aktörer på kapitalmarknaden som praktiskt berörs av koden i sitt arbete:
  • - Börsbolagens styrelseledamöter och företagsledare, som praktiskt skall tillämpa koden.
  • Ägare och ägarföreträdare av börsnoterade bolag, som är de yttersta ”avnämarna” av god bolagsstyrning.
  • Andra aktörer för vilka börsföretagens bolagsstyrning har relevans i den professionella rollen, t ex kapitalförvaltare, analytiker m fl

Denna del av undersökningen benämns Kodbarometern kapitalmarknadsaktörer

Frågeställningar

Av ekonomiska och undersökningstekniska skäl kan endast ett mycket begränsat anta frågor ställas. Dessa måste i gengäld väljas så att de sammantaget så väl som möjligt täcker in de frågeställningar man vill få belysta. Från denna utgångspunkt ställdes följande frågor till de två huvudmålgrupperna (de exakta frågeformuleringarna framgår av resultatrapporterna):

Allmänheten

Förtroende för att börsbolagen sköts i alla ägares intresse?

Hur anser man att bolagen sköts när det gäller

 • att bolagen affärsmässigt drivs på ett sätt som stämmer överens i den aktiesparande allmänhetens intresse?
 • att den information som ges är öppen, ärlig och tillförlitlig?
 • att bolagen uppträder på en etisk nivå som anstår ett börsföretag?
 • att ersättningarna till bolagens ledningar är väl avvägda med hänsyn till de krav som ställs?

Kapitalmarknadsaktörer

 • Förtroende för att bolagen sköts i aktieägarnas intresse?
 • Hur fungerar bolagsstyrning i svenska börsbolag jämfört med andra länder?
 • Hur kommer koden att påverka bolagsstyrningen i svenska börsbolag – positivt eller negativt?
 • Vilken betydelse kommer koden att få för bolagens riskkapitalförsörjning?
 • Kommer koden att i huvudsak vara till fördel eller nackdel för bolagen?

Metodik

Undersökningen avseende allmänheten genomfördes som telefonintervjuer inom ramen för Temos s.k. omnibuss Temo Direkt. Totalt genomfördes 1.535 intervjuer med personer 16 år och äldre. S.k. filterfrågor om respondenteras aktiesparande m.m. användes för att kunna särskilja grupper med olika grad av aktivitet som aktiesparare.

Undersökningen avseende kapitalmarknadsaktörer genomfördes i form av en skriftlig enkät, administrerad via e-post och delvis vanlig post. Totalt intervjuades ca 90 personer, ungefär lika fördelat på de tre undergrupperna. Totalt innebar detta en svarsfrekvens på strax över 50 procent.

Genomförande

Undersökningen avseende allmänheten genomfördes av markandsundersökningsföretaget Temo, medan undersökningen avseende kapitalmarknadsaktörer genomfördes av kommunikationsbyrånHallvarsson & Halvarsson. Båda undersökningarna genomfördes under november 2005.