Förslag till kodförändringar lämnade för öppen remiss

Kollegiet för svensk bolagsstyrning lämnar nu förslag till ändringar i koden till marknaden för öppen remiss. Det betyder att den som så önskar kan inkomma med synpunkter på förslaget.

Synpunkter skickas enklast per e-post till adressinfo@bolagsstyrningskollegiet.se och ska ha inkommit senast den 20 november 2009 för att kunna beaktas i det fortsatta arbetet.

Bakgrunden till de ändringar som föreslås är behovet av att anpassa koden till:

  • dels den rekommendation om ersättningar till ledande befattningshavare i börsnoterade bolag som EU-kommissionen utgav våren 2009 (2009/3177/EG),
  • dels förändringar av svenska regelverk till följd av
    • ny lagstiftning för genomförande av ändringar av fjärde och sjunde bolagsdirektiven (6 kap. 6 § tredje stycket årsredovisningslagen (1995:1554) och 9 kap. 31 § tredje stycket. aktiebolagslagen (2005:551))
    • ny lagstiftning för genomförande av det nya åttonde bolagsdirektivet (8 kap. 49 a och b §§ aktiebolagslagen (2005:551))
    • Nasdaq OMX Stockholms slopande av bestämmelser om styrelseledamöters oberoende i sina Regler för emittenter.

Som underlag för remissarbetet återfinns här intill Kollegiets förslag till ändringar i koden, dels som rent dokument, dels med ändringsmarkeringar jämfört med nu gällande kod. Vidare finns Kollegiets kommentarer till de föreslagna ändringarna, uppdelat på

  • ett dokument som behandlar ändringar i kodens kapitel 9 och punkt 11.3 till följd av EU-rekommendationen om ersättningar
  • ett dokument som behandlar ändringar i övriga delar av koden till följd av ny lagstiftning m.m.

Efter remisstidens slut kommer Kollegiet att sammanställa inkomna svar och andra synpunkter som framkommit i den allmänna debatten och på grundval därav fastställa den slutligt reviderade koden. Ambitionen är att förändringarna till följd av ny lagstiftning m.m. ska kunna träda i kraft vid årsskiftet och övriga förändringar vid samma tidpunkt eller snarast möjligt därefter.