Reviderad kod presenteras i februari

Pressmeddelande om tidsplan för presentation och remissförfarande för förslag till reviderad kod.

Förslaget till reviderad bolagsstyrningskod, som ska gälla för alla noterade bolag, presenteras den 1 februari. Därefter följer två månaders remisstid. En fastställd reviderad kod kommer att presenteras i början av maj 2008 för att träda i kraft den 1 juli 2008.

– Den pågående översynen av koden är genomgripande men inte nivåsänkande. Det ska bli enklare att upprätthålla en god standard inom bolagsstyrningen, säger Hans Dalborg, ordförande i Kollegiet För Svensk Bolagsstyrning.

Bakgrunden till att koden nu ses över är att den svenska självregleringen inom bolagsstyrning behöver utsträckas till att gälla alla börsnoterade bolag. Samtidigt avser Kollegiet att justera delar av koden som kan förbättras och även ta hänsyn till en kommande nordisk samordning av bolagsstyrningskoder.

Kollegiets tidtabell ser ut så här:
 

2008 02 01  Kollegiets förslag till reviderad kod presenteras och går ut på remiss till användarna
2008 02 20 Konferens för att inhämta synpunkter på förslaget
2008 03 31 Remisstiden utgår
2008 05 10 Reviderad bolagsstyrningskod presenteras av Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning
2008 07 01 Den reviderade koden träder i kraft

 

Kollegiet bjöd in användare av koden att lämna synpunkter inför arbetet med revideringen. Ett 15-tal yttranden har inkommit – flera grundligt genomarbetade. Vidare genomförs en särskild undersökning av hur valberedningarna har fungerat.

Några teman är genomgående i underlaget:

  • Efter en inkörningsperiod fungerar koden väl för dem som använder den, också för mindre bolag.
  • Koden kan dock renodlas från dubbleringar med annan reglering och allmänt förenklas.
  • Det kan behövas vissa klarlägganden rörande valberedningarna.
  • Ambitionsnivån för god sed inom bolagsstyrning bör inte sänkas.
  • Konstruktionen att bolag som tillämpar koden kan välja mellan ”följa eller förklara” ska vara kvar.

– Vi tar fasta på mycket av det som framkommit i yttrandena. Det som nu ligger på arbetsbordet är en betydande renodling och förenkling utan att vi sänker ribban. Principen om ”följ eller förklara” skapar flexibilitet och ligger fast, konstaterar Hans Dalborg.

Den reviderade koden är avsedd att gälla för de drygt 300 bolag som är noterade på så kallade reglerade marknader, det vill säga OMX Nordiska lista (ej First North) och NGM Equity. För arbetet med att revidera koden har Kollegiet adjungerat företrädare för bägge handelsplatserna.

– Mindre börsbolag behöver god bolagsstyrning i lika hög grad som större bolag. Även om redan dagens kod är hanterlig räknar vi med att en renodling och förenkling ska underlätta för dem som ännu inte börjat tillämpa koden, säger Hans Dalborg.

För ytterligare information:
Per Lekvall 070-751 90 99