Årsrapport 2009

Svensk bolagsstyrning av idag ansluter nära till den internationella utvecklingen inom området under de senaste decennierna. Samtidigt skiljer sig den svenska modellen i viktiga avseenden från såväl den anglosaxiska s.k. one-tier model som den i flera kontinentaleuropeiska länder tillämpade s.k. two-tier model. Bland annat gäller detta synen på ägarrollen, fördelning av ansvar och befogenheter mellan de olika bolagsorganen, styrelsens sammansättning och revisorns roll.

Kollegiet ser det som en viktig uppgift att skapa ökad kunskap om och förståelse för svensk bolagsstyrning, inte minst på den internationella kapitalmarknaden. I ett inledande avsnitt i Svensk kod för bolagsstyrning ges därför en översiktlig beskrivning av den svenska modellen för bolagsstyrning.

För en framställning med särskild fokus på utmärkande drag i svensk bolagsstyrning i ett internationellt perspektiv, se även The Swedish Corporate Governance Model, kapitel 6.14 i The International Corporate Governance Handbook, Institute of Directors, London 2009. 

Kollegiet också tagit fram en sammanställning (frågor och svar) rörande de huvudsakliga dragen i den svenska modellen för bolagsstyrning i börsnoterade bolag. Användare av dokumentet är välkomna att lämna förslag på nya frågor till Kollegiet.

Frågor och svar avssende den svenska modellen för bolagsstyrning


 

 I årets rapport redovisas bland annat hur de ca 250 tillkommande kodbolagen har tillämpat den reviderade koden.
Kollegiet avger varje år en årsrapport, där Kollegiet redovisar sitt arbete under det gångna året och hur koden tillämpats av bolagen samt diskuterar aktuella frågor avseende koden och svensk bolagsstyrning.

Särskilt intressant i årets rapport är redovisningen av hur de ca 250 tillkommande kodbolagen har tillämpat det reviderade koden.

Relaterade dokument