Rapport om nordisk corporate governance

I juni 2007 tillsattes en gemensam arbetsgrupp för de kodförvaltande organen i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige med uppgift att analysera likheter och skillnader mellan de olika ländernas bolagsstyrning och att utvärdera möjligheten till ökad samordning av självregleringen inom området.

Svensk bolagsstyrning av idag ansluter nära till den internationella utvecklingen inom området under de senaste decennierna. Samtidigt skiljer sig den svenska modellen i viktiga avseenden från såväl den anglosaxiska s.k. one-tier model som den i flera kontinentaleuropeiska länder tillämpade s.k. two-tier model. Bland annat gäller detta synen på ägarrollen, fördelning av ansvar och befogenheter mellan de olika bolagsorganen, styrelsens sammansättning och revisorns roll.

Kollegiet ser det som en viktig uppgift att skapa ökad kunskap om och förståelse för svensk bolagsstyrning, inte minst på den internationella kapitalmarknaden. I ett inledande avsnitt i Svensk kod för bolagsstyrning ges därför en översiktlig beskrivning av den svenska modellen för bolagsstyrning.

För en framställning med särskild fokus på utmärkande drag i svensk bolagsstyrning i ett internationellt perspektiv, se även The Swedish Corporate Governance Model, kapitel 6.14 i The International Corporate Governance Handbook, Institute of Directors, London 2009. 

Kollegiet också tagit fram en sammanställning (frågor och svar) rörande de huvudsakliga dragen i den svenska modellen för bolagsstyrning i börsnoterade bolag. Användare av dokumentet är välkomna att lämna förslag på nya frågor till Kollegiet.

Frågor och svar avssende den svenska modellen för bolagsstyrning


 

 Som ett första steg har gruppen utarbetat en översiktlig beskrivning av bolagsstyrningen i de fem länderna.

Syftet är dels att för en internationell publik beskriva de gemensamma huvuddragen i den nordiska modellen för bolagsstyrning, dels att skapa en grund för fortsatt diskussion av möjligheterna till ökad samordning av ländernas självreglering inom området.

Rapporten är skriven på engelska och publiceras endast i PDF-format english-flag.png
För den som vill framställa skriften i fysisk form finns även en tryckversion för utskrift på dubbelsidigt papper.