Om Kollegiet

Kollegiet för svensk bolagsstyrning inrättades våren 2005 med det övergripande uppdraget att främja god bolagsstyrning i svenska börsnoterade bolag.

En huvuduppgift inom ramen för detta är att förvalta Svensk kod för bolagsstyrning, som infördes för de större börsnoterade bolagen den 1 juli 2005. Koden har därefter reviderats och dess tillämpning breddats. Från den 1 juli 2008 gäller den reviderade koden för alla svenska bolag vars aktier är upptagna till handel på svensk reglerad marknad. Koden reviderades senast under 2015, med ikraftträdande den 1 november 2015.

Från och med maj 2010 har Kollegiet också övertagit ansvaret för de frågor som tidigare handlagts av Näringslivets Börskommitté, för närvarande främst de svenska takeover-reglerna.

Kollegiet ingår som ett av tre sakorgan i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden, bildad av ett antal näringslivsorganisationer för att skapa en samlad struktur för näringslivets självreglering inom detta område. Övriga sakorgan är Aktiemarknadsnämnden och Rådet för finansiell rapportering.

foreningens_nya_logga_10-05-25_small.gif