Om Kollegiet

Kollegiet för svensk bolagsstyrning inrättades våren 2005 med det övergripande uppdraget att främja god bolagsstyrning i svenska börsnoterade bolag.

En huvuduppgift inom ramen för detta är att förvalta Svensk kod för bolagsstyrning, som infördes för de större börsnoterade bolagen den 1 juli 2005. Koden har därefter reviderats och dess tillämpning breddats. Från den 1 juli 2008 gäller den reviderade koden för alla svenska bolag vars aktier är upptagna till handel på svensk reglerad marknad. Koden reviderades senast under 2015, med ikraftträdande den 1 november 2015.

Från och med maj 2010 har Kollegiet också övertagit ansvaret för de frågor som tidigare handlagts av Näringslivets Börskommitté, för närvarande främst de svenska takeover-reglerna.

Kollegiet ingår som ett av fyra sakorgan i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden, bildad av ett antal näringslivsorganisationer för att skapa en samlad struktur för näringslivets självreglering inom detta område. Övriga sakorgan är Aktiemarknadsnämnden , Nämnden för svensk redovisningstillsyn och Rådet för finansiell rapportering.


oversikt3.png