Aktiemarknadsnämnden

Aktiemarknadsnämnden ska genom uttalanden, rådgivning och information verka för god sed på den svenska aktiemarknaden.

Bland annat uttalar sig nämnden på begäran i frågor om tolkning av koden.