Rådet för finansiell rapportering

Rådet för finansiell rapportering verkar för att

  • anpassa och utveckla god redovisningssed samt regelbunden finansiell rapportering för företag vars värdepapper på balansdagen är noterade på en reglerad marknad i Sverige,
  • internationellt tillvarata svenska intressen gällande redovisningsfrågor samt rapportering i nämnda företag och
  • hålla nämnda företag och övriga intressegrupper informerade och ge dem möjlighet att påverka frågeställningar avseende ändringar och tolkningar gällande finansiell rapportering.