Takeoverregler för reglerade marknader

Här presenteras Kollegiets förslag till takeoverregler för reglerade marknader.

Enligt 13 kap. 8 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska en börs ha regler om offentliga uppköpserbjudanden som avser aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad som drivs av börsen. Reglerna ska uppfylla de krav som ställs i Takeoverdirektivet (2004/25/EG) och i övrigt vara ändamålsenliga.