Kollegiets takeoverregler för vissa handelsplattformar 2015

Kollegiet presenterarde i december 2014 förslag till reviderade takeoverregler för handelsplattformarna Nasdaq First North, Nordic MTF och AktieTorget. De reviderade reglerna  ersatte de tidigare reglerna per den 1 februari 2015

Reglerna finns även tillgängliga i en ändringsmarkerad version jämfört med 2014 års regler.