För god bolagsstyrning på den svenska aktiemarknaden

Avdelare

Välkommen till Kollegiet för svensk bolagsstyrning

Kollegiet främjar god utveckling av svensk bolagsstyrning och ser till att Sverige har en relevant, effektiv och väl fungerande kod för bolagsstyrning i börsnoterade bolag.

God bolagsstyrning handlar om att bolag ska drivas på ett sätt som tar hänsyn till samtliga aktieägares intressen och som ger bolagets olika intressentgrupper insyn i hur verksamheten styrs och hur eventuella intressekonflikter hanteras.

start_valkommen2.jpg
Avdelare

Gällande kod

Gällande kod för bolagsstyrningen i Sverige utgörs av den reviderade versionen av Svensk kod för bolagsstyrning (den 1 januari 2024). Koden ska tillämpas av alla bolag vars aktier eller depåbevis handlas på en reglerad marknad (börs) i Sverige.

Regler överflyttade till ASK

Ansvaret för Takeover-reglerna, Reglerna om ersättningar till ledande befattningshavare och incitamentsprogram och Rekommendationen om riktade kontantemissioner har per den 1 juli 2021 överförts till Aktiemarknadsnämndens Självregleringskommité (ASK). Reglerna finns tillängliga på ASK:s webbplats, se regelkommitten.se  

Avdelare

Nyheter

23-12-06 Nyhet

Synpunkter på förslag om ett nytt EU-direktiv om aktiers olika röstvärde

Kollegiet har lämnat synpunkter till Justitiedepartementet med anledning av Europaparlamentets förslag till ett nytt direktiv om aktiers olika röstvärde.

Läs mer

23-12-01 Pressmeddelande

Reviderad bolagsstyrningskod träder i kraft den 1 januari 2024

Kollegiet för svensk bolagsstyrning offentliggör idag en reviderad version av Svensk kod för bolagsstyrning som träder i kraft den 1 januari 2024. Se bifogade dokument.

Läs mer
Avdelare
Avdelare
start_prenumerera.jpg

Prenumerera på våra nyheter

Se till att du inte missar vikiga nyheter och pressmeddelanden från Kollegiet för svensk bolagsstyrning!

Genom att ange din e-postadress samtycker du till att Kollegiet för svensk bolagsstyrning och Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden samlar in och behandlar din personuppgift, e-postadressen. Uppgiften sparas under tiden du har en aktiv prenumeration.

Avdelare

Ett sakorgan inom Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden

Kollegiet för svensk bolagsstyrning är ett av fem sakorgan inom Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden. Den ideella föreningen arbetar genom självreglering, som innebär att experter från olika områden samarbetar kring utformandet av regelverk och standarder, tolkar regelverk samt granskar hur branschen följer regler. Målet är att den svenska värdepappersmarknaden ska vara en av de mest välfungerande, mest långsiktigt hållbara och högst förtroendeingivande i Europa.

Föreningens övriga fyra sakorgan

  • Aktiemarknadsnämnden
  • Aktiemarknadens självregleringskommitté
  • Nämnden för svensk redovisningstillsyn
  • Rådet för hållbarhets- och finansiell rapportering