Avdelare

Remissvar

Kollegiet är remissinstans för lagstiftningsärenden inom sitt ansvarsområde och yttrar sig även i andra sammanhang där det finns möjlighet att påverka regleringen inom bolagsstyrning i en ändamålsenlig riktning.

2024-05-28
 Remissvar angående delbetänkandet Nya regler om cybersäkerhet (SOU 2024:18)

2023-12-06
 Synpunkter på förslag om ett nytt EU-direktiv om aktiers olika röstvärde

2023-05-10
 Kollegiets synpunkter med anledning av Justitiedepartementets remiss av promemorian Digitala bolags- och föreningsstämmor

2023-04-17
 Kollegiets synpunkter på Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter om ägar-, ägarlednings- och ledningsprövning

2022-12-21
 Synpunkter på förslag (Ju2022/03596) om ett nytt EU-direktiv om aktiers olika röstvärde

2022-10-20
 Kollegiet och ASK har lämnat synpunkter med anledning av OECD:s konsultation om den pågående översynen av G20/OECD Principles of Corporate Governance

2022-10-07
 Kollegiet och ASK har lämnat synpunkter med anledning av Kommissionens förslag till uppdaterade riktlinjer för ersättningsrapporter

2022-09-12
 Kollegiet har gemensamt med flera nordiska organisationer lämnat synpunkter på EU-kommissionens direktivförslag avseende om hållbar bolagsstyrning (CSDDD)

2022-02-23
 Kollegiet har lämnat synpunkter på Svensk Värdepappersmarknads förslag till uppdaterad version av mallvillkor för vissa företagsobligationer

2022-02-23
 Kollegiet har tillsammans med andra organisationer lämnat synpunkter på EU-kommissionens samråd avseende företagsrapportering

2021-02-08
 Kollegiets synpunkter på EU-kommissionens samråd om hållbar bolagsstyrning

2020-10-08
 Joint response to the European Commission’s roadmap on sustainable corporate governance

2020-05-07
 Remissvar om "Fler tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor"

2020-03-30
 Kollegiet har lämnat synpunkter på lagrådsremissen "Tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor"

2020-02-18
 Kollegiet har lämnat synpunkter på avseende utredningen "Ett bättre premiepensionssystem" (SOU 2019:44)

2019-12-06
 Kollegiets synpunkter på EU-kommissionens studie om styrelseansvar och hållbar bolagsstyrning

2018-09-07
 Remissvar avseende förslag till implementering av direktivet om ett ökat aktieägarengagemang

2018-09-06
 Remissvar avseende Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter om redovisningstillsyn (Dnr 18-3578)

2017-11-13
 Remissvar avseende Finansinspektionens förslag till ny ordning för redovisningstillsyn (FI Dnr 17-6486)

2017-03-01
 Synpunkter på EU-kommissionens utkast till icke-bindande riktlinjer för rapportering av icke-finansiell- och mångfaldsinformation

2016-11-25
 Remissvar om promemorian "Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser" (Ds 2016:32)

2016-09-30
 Remissvar avseende betänkandet om revisorns skadeståndsansvar (SOU 2016:34)

2016-06-21
 Public consultation on non-financial reporting guidelines

2016-05-23
 Remissvar på betänkandet om nya regler för revisorer och revision (SOU 2015:49)

2016-05-23
 Remissvar avseende departementspromemorian om ett ändamålsenligt minoritetsskydd (Ds 2015:25)

2016-05-23
 Remissvar avseende betänkandet om en ny ordning för redovisningstillsyn (SOU 2015:19)

2016-05-20
 Remissvar avseende departementspromemorian "Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy" (Ds 2014:45)

2016-05-20
 Synpunkter på EU-kommissionens förslag till EU-parlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2013/34/EU vad gäller offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer

2015-01-15
 Remissvar avseende betänkandet "Ändrade informationskrav på värdepappersmarknaden" (SOU 2014:70)

2014-05-28
 Remissvar avseende promemoria om sanktioner enligt CRD IV

2014-04-24
 Synpunkter på Europeiska kommissionens rekommendation om bolagsstyrning

2014-04-24
 Synpunkter på Europeiska kommissionens förslag till direktiv om ändringar i direktivet om aktieägares rättigheter

2013-11-20
 Remissyttrande avseende betänkandet Förstärkta kapitaltäckningsregler, CRD IV (SOU 2013:65)

2013-09-06
 Remissyttrande avseende förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut

2013-06-14
 Remissyttrande avseende departementspromemorian "Prospektansvar" (Ds 2013:16)

2013-05-15
 Synpunkter på EU-kommissionens förslag till direktiv om redovisning av icke-finansiell och mångfaldsinformation

2013-01-15
 Remissvar om ökning av aktiekapitalet m.h.a. emissioner i aktiemarknadsbolag (Ds 2012:37)

2012-12-04
 Remissvar på EU-kommissionens förslag till direktiv om förbättrad könsfördelning i börsnoterade bolags styrelser

2012-05-28
 Gender Imbalance in Corporate Boards in the EU

2012-05-14
 Remissyttrande avseende promemoria om revision i finansiella företag (Ds 2012:4)

2012-04-16
 Synpunkter till Justitiedepartementet om EU:s bolagsrätt

2012-03-09
 Remissyttrande avseende promemoria om nya regler om prospekt (Ds 2012:1)

2012-01-11
 Yttrande avseende Kommissionens förslag om revisorer och revision

2011-12-15
 Synpunkter till Finansdepartementet på MiFID II

2011-11-25
 ESMA Empty voting

2011-11-15
 Remissvar avseende promemoria om vissa lagändringar i fråga om riktade emissioner av aktier, de s.k. Leoreglerna (Ds 2011:21)

2011-08-17
 Synpunkter till Finansdepartementet på CRD IV

2011-07-19
 Views on EU Corporate Governance Green Paper

2011-07-19
 Appendix Views

2011-04-20
 Yttrande till regeringen avseende Kommissionens grönbok om bolagsstyrning

2011-01-31
 Skrivelse med varning för överreglering av noterade bolag från EU:s sida på bolagsstyrningsområdet

2010-08-12
 Kollegiets remissvar på EU:s grönbok om bolagsstyrning i finansiella företag [COM(2010) 284]

2010-06-28
 Kollegiets remissvar på dep-PM om aktieägares rättigheter (EU-direktiv 2007/36/EG)

2008-05-22
 Remissvar på "Avskaffande av revisionsplikten för små företag"
(SOU 2008:32), delbetänkande april 2008

2008-03-18
 Remissvar på "Ändringar i EU:s redovisningsdirektiv" (Justitiedepartementets PM Ds 2008:5)

2007-11-26
 Remissvar på "Revisionsutskott m.m.: Genomförande av 2006 års revisorsdirektiv" (SOU 2007:56), delbetänkande september 2007

2007-05-28
 Svar på Ju-dep. skrivelse angående aktieägares rättigheter (Ju 2007/4783/L1) med anledning av EU-kommissionens konsultationsdokument (MARKT/30.04.2007)

2006-10-28
 Yttrande till Justitiedepartementets PM Ds "Könsfördelningen i bolagsstyrelser"(Ds 2006:11)

2006-09-28
 Yttrande till Justitiedepartementets PM Ds "Intern styrning och kontroll i staten – Förslag till ett gemensamt ramverk" (2006:15)

2006-09-28
 Yttrande till Utrikesdepartementets PM Ds "Direktivet om aktieägares rättigheter" (2008:46)

2006-08-15
 Yttrande till "Utkast till lagrådsremiss Revisionsutskott m.m.: genomförande av 2006 års revisorsdirektiv"

2006-08-15
 Yttrande avseende Justitiedepartementets PM Ds "Informationskrav i noterade företag, m.m." (2006:6), avseende svensk implementering av EU:s s.k. öppenhetsdirektiv