Avdelare

Vårt uppdrag

Kollegiet ska främja god utveckling av svensk bolagsstyrning och se till att Sverige har en relevant, effektiv och väl fungerande kod för bolagsstyrning i börsnoterade bolag.

Det innebär att Kollegiet:

  • insamlar och analyserar erfarenheter kring den praktiska tillämpningen av Kollegiets regelverk och rekommendationer,

  • inhämtar synpunkter från berörda aktörer samt deltar i den allmänna debatten på området,

  • följer och strävar efter att påverka utvecklingen inom lagstiftning och annan reglering i en riktning som är gynnsam för svensk bolagsstyrning, och

  • följer utvecklingen internationellt inom området i praktiskt och teoretiskt hänseende och utvärderar konsekvenserna för svensk bolagsstyrning.

Baserat på detta ska Kollegiet utfärda tillämpningsanvisningar och genomföra de förändringar av koden som bedöms lämpliga samt kommunicera och motivera dem för berörda aktörer.

Kollegiet är remissorgan för lagstiftningsärenden och liknande frågor inom sitt ansvarsområde och arbetar också för ökad kunskap och förståelse för svensk bolagsstyrning internationellt.

Vår vision

Kollegiet ska, inom ramen för den svenska självregleringen, utfärda principbaserade och väl fungerande regler för bolagsstyrning som bidrar till att upprätthålla ett högt förtroende för den svenska aktiemarknaden och de noterade bolagen hos marknadsaktörer, lagstiftare och allmänhet, både i Sverige och internationellt. Genom att ange en norm för god bolagsstyrning på en högre ambitionsnivå ska koden komplettera och utgöra alternativ till lagstiftning.

Vår verksamhetsidé

God bolagsstyrning bidrar med ordning och reda, öppenhet och transparens samt ökar attraktionskraften och förtroendet hos svenska och utländska investerare och den svenska allmänheten för aktiemarknaden och börsbolagen. Detta krävs för att det svenska näringslivet ska kunna skapa värde på ett flexibelt och effektivt sätt, vilket är en förutsättning för näringslivets dynamik, internationella konkurrenskraft och därmed för välståndet i Sverige.

Normgivande men inte dömande

I korthet består uppdraget i att vara normgivande för god bolagsstyrning i svenska börsnoterade bolag.

Kollegiet har dock ingen övervakande eller dömande roll när det gäller hur enskilda bolag tillämpar koden. Det är istället en uppgift för de marknadsplatser där bolagens aktier är noterade. Vad gäller kodens tillämpning är det i slutänden Kapitalmarknadens aktörer som avgör i vilken grad ett enskilt bolags sätt att följa eller avvika från kodens regler inger förtroende från ett investerarperspektiv.

Regler överflyttade till ASK

Ansvaret för Takeover-reglerna, Reglerna om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram och Rekommendationen om riktade kontantemissioner har per den 1 juli 2021 överförts till Aktiemarknadsnämndens Självregleringskommité (ASK). Reglerna finns tillängliga på ASK:s webbplats, se regelkommitten.se