Avdelare

Svensk bolagsstyrning

Svensk bolagsstyrning av idag har nära samröre med den internationella utvecklingen inom området under de senaste decennierna. Den svenska modellen skiljer sig dock i flera viktiga avseenden från den så kallade one-tier model som används i de anglosaxiska länder och den så kallade two-tier model som tillämpas i flera kontinentaleuropeiska länder. Bland annat gäller det synen på ägarrollen, fördelningen av ansvar och befogenheter mellan de olika bolagsorganen, styrelsens sammansättning och revisorns roll. 

Kollegiet ser det som en viktig uppgift att skapa ökad kunskap om och förståelse för svensk bolagsstyrning, inte minst på den internationella kapitalmarknaden. I ett inledande avsnitt i Svensk kod för bolagsstyrning ges därför en översiktlig beskrivning av den svenska modellen för bolagsstyrning.

För att ta del av utmärkande drag i svensk bolagsstyrning i ett internationellt perspektiv, se även The Swedish Corporate Governance Model, kapitel 6.14 i The International Corporate Governance Handbook, Institute of Directors, London 2009. 

Kollegiet också tagit fram en sammanställning (frågor och svar) över de huvudsakliga dragen i den svenska modellen för bolagsstyrning i börsnoterade bolag. Vi välkomnar förslag till Kollegiet på nya frågor. 

Den svenska modellen för bolagsstyrning

Bolagsstyrningen i svenska börsbolag regleras av en kombination av skrivna regler och praxis. Till regelverket hör i första hand aktiebolagslagen men också bl.a. koden och det regelverk i form av noteringskrav och noteringsavtal som gäller på den reglerade marknad på vilken bolagets aktier är upptagna till handel. I sammanhanget bör också nämnas Aktiemarknadsnämndens uttalanden om vad som är god sed på den svenska aktiemarknaden. 

 Frågor och svar avseende den svenska modellen för bolagsstyrning

Aktiebolagslagen

Aktiebolagslagen innehåller grundläggande regler om bolagets organisation. I lagen anges vilka organ som ska finnas i bolaget, vilka uppgifter respektive organ har och vilket ansvar de personer har som ingår i bolagsorganen. Koden kompletterar lagen genom att på några områden ställa högre krav men möjliggör samtidigt för bolagen att avvika från dessa om detta i det enskilda fallet skulle anses leda till bättre bolagsstyrning (”följ eller förklara”).

De fyra bolagsorganen 

Av aktiebolagslagen följer att det i bolaget ska finnas tre beslutsorgan: bolagsstämma, styrelse och verkställande direktör, vilka står i ett hierarkiskt förhållande till varandra. Det ska också finnas ett kontrollorgan: revisor, som utses av bolagsstämman.

De fyra bolagsorganen