Avdelare

19-06-05

Ändringar i koden och ny rekommendation om ersättningar – tidplan

Kollegiet för svensk bolagsstyrning (”Kollegiet”) kommer under september 2019 att presentera förslag till ändringar i Svensk kod för bolagsstyrning (”koden”) samt under oktober 2019 en ny rekommendation om ersättningar, för att efter att ha behandlat inkomna synpunkter utfärda de nya reglerna att gälla från den 1 januari 2020.

Kollegiet har, i tillägg till de synpunkter som löpande inkommer till dess ledamöter, under 2018 och 2019 avhållit fem rundabordssamtal med kodanvändare. Diskussionerna avseende koden har bland annat behandlat frågor om valberedningar, styrelseledamöters oberoende, bolagens
hållbarhetsarbete i ljuset av bolagets vinstsyfte samt intern kontroll, men även berört olika detaljregler i koden. Kollegiet avser att under september 2019 presentera ett förslag till reviderad kod för öppen remiss. Förslaget förväntas inte innebära några omfattande förändringar av koden, med undantag för ersättningsfrågor (se vidare nedan).

Kollegiet har initierat ett arbete med en ny rekommendation om ersättningar i noterade företag. Vid den implementering av det uppdaterade aktieägarrättighetsdirektivet som träder i kraft den 10 juni 2019, har lagstiftaren till självregleringen överlämnat frågan om att överväga komplettering av lagreglerna om ersättningsriktlinjer och ersättningsrapport. Det handlar främst om huruvida det i självregleringen bör ställas krav på att riktlinjerna och rapporten även ska omfatta ersättning till andra ledande befattningshavare än den krets som förslås i lagförslaget (VD, vice VD, styrelseledamöter och -suppleanter). Lagförslagets övergångsbestämmelser innebär att för bolag som inte har brutet räkenskapsår så behöver de första ersättningsriktlinjerna enligt de nya reglerna inte beslutas förrän på årsstämmorna våren 2020, och de första ersättningsrapporterna på årsstämmorna våren 2021.

Utöver denna fråga, har Kollegiet valt att ta ett större grepp och avser att även låta kodens regler om ersättningsutskott och ersättningar (främst kapitel 9 i koden) flytta över till rekommendationen i relevanta delar. Vidare är avsikten att kodifiera Aktiemarknadsnämndens nuvarande praxis om incitamentsprogram (uttalande 2002:1 och efterföljande uttalanden), tillsammans med eventuella andra frågor om ersättningar till ledande befattningshavare i börsbolag. Kollegiet avser att involvera ledande aktörer i arbetet, för att under oktober 2019 presentera ett första rekommendationsförslag. Avsikten är att rekommendationen efter erforderlig remissbehandling ska kunna träda i kraft den 1 januari 2020.

 Läs hela pressmeddelandet här.