Avdelare

05-12-15 Pressmeddelande

Övergångslösning för Kodens regler om intern kontroll

Kollegiet för svensk bolagsstyrelsen har fattat beslut om en övergångslösning för år 2005 för regeln om intern kontroll avseende finansiell rapportering.

Bolaget ska rapportera hur den interna kontrollen organiserats men styrelsen behöver inte yttra sig över hur väl kontrollen fungerat och rapporten behöver inte granskas av revisor.

Övergångslösningen gäller punkt 3.7.2 i Svensk kod för bolagsstyrning, som har införts för större noterade bolag fr.o.m. den 1 juli 2005. I Koden anges att styrelsen årligen skall avge en rapport om hur den interna kontrollen till den del den avser den finansiella rapporteringen är organiserad och hur väl den har fungerat under det senaste räkenskapsåret samt att rapporten skall granskas av bolagets revisor.

I sitt betänkande förutsåg Kodgruppen vissa svårigheter vid införandet av denna regel. Kollegiet har konstaterat att så blivit fallet och gör därför följande uttalande:

”Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning konstaterar att en serie omständigheter försvårar för många bolag att följa punkt 3.7.2 i Svensk Kod för Bolagsstyrning i sin rapportering för år 2005. Sådana förhållanden är införandet av IFRS, svårigheter att snabbt formalisera företagets processer och avsaknad av riktlinjer för revisorsgranskningen.

För dessa bolag anser Kollegiet att det är tillfyllest om styrelsen i bolagsstyrningsrapporten för 2005 med hänvisning till detta uttalande inskränker rapporten om intern kontroll till en beskrivning av hur den interna kontrollen är organiserad utan att göra något uttalande om hur väl den fungerat och utan revisorsgranskning.

Om bolag väljer ett annat förfaringssätt än det i koden föreskrivna eller vad som nyss sagts, bör bolaget utifrån principen ’följ eller förklara’ lämna en förklaring till detta.”

I en kommentar säger Hans Dalborg, ordförande i Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning:

- Den interna kontrollen är viktig och rustas nu upp inom noterade svenska bolag till följd av Kodens bestämmelser. Men många bolag kommer inte att kunna följa kodens regler om styrelseutlåtande och revisorsgranskning av rapporten över den interna kontrollen.

- Med en praktisk övergångslösning undviker vi att det läggs ner tusentals timmar på att skapa goda förklaringar till något som egentligen varit väntat.

 Pressmeddelandet som PDF