Avdelare

09-03-01

Anpassning av koden
till ny lagstiftning

Ny lagstiftning om obligatoriska bolagsstyrningsrapporter och redovisning av kodtillämpning för börsnoterade bolag trädde i kraft den 1 mars 2009. Förändringar av koden med anledning av detta kommer att ske i god tid innan de nya reglerna ska börja tillämpas.

Den 28 januari antog riksdagen regeringens proposition 2008/09:71 om genomförandet av ändringarna i EG:s redovisningsdirektiv (4:e och 7:e bolagsdirektiven).

Innebörden är i korthet att börsnoterade bolag åläggs att årligen avge en bolagsstyrningsrapport, inklusive en beskrivning av de viktigaste inslagen i bolagets system för intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen, och att redovisa sin kodtillämpning enligt modellen följ eller förklara. Rapporten kan antingen ingå i förvaltningsberättelsen eller vara en från den legala årsredovisningen skild handling, varvid det i det senare fallet räcker med att rapporten offentliggörs på bolagets webbplats. Rapporten ska revisorsgranskas enligt särskilda regler. Se SFS 2009:37.

De nya bestämmelserna trädde i kraft den 1 mars 2009 och skall tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds detta datum eller senare. Det innebär att det för bolag med kalenderår som räkenskapsår blir aktuellt att tillämpa de nya reglerna första gången i samband med bokslutet för 2010 och för bolag med brutet räkenskapsår tidigast om ca ett år.

Vidare förväntas riksdagen under våren fatta beslut om ny lagstiftning för genomförande av EG:s s.k. revisionsdirektiv (8:e bolagsdirektivet) med bland annat bestämmelser om revisionsutskott i börsnoterade bolag. Denna lagstiftning föreslås träda i kraft den 1 juli 2009.

Den nya lagstiftningen på dessa områden kommer att föranleda ändringar av koden. Eftersom bestämmelserna om bolagsstyrningsrapporter m.m. inte blir aktuella att tillämpa förrän tidigast våren 2010 har Kollegiet, i syfte att förenkla för de kodtillämpande bolagen, beslutat att göra nödvändiga anpassningar av koden i ett sammanhang efter halvårsskiftet 2009.

Tidigare koddokument finns här