Avdelare

20-12-01

Förslag till revidering av takeover-regler (2021-01-01)

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har offentliggjort förslag till reviderade takeover-regler. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

De förändringar som gjorts i regelverken är dels en anpassning till det uppdaterade prospektregelverket, främst i Bilagan till regelverken, dels en inarbetning av Aktiemarknadsnämndens praxis i olika frågor som rör takeovers. Bland dessa kan följande nämnas:

• En budgivare får inte villkora sitt bud av målbolagets framtida finansiering.
• Förutsättningarna för att förkorta acceptfristen – det krävs att målbolagsstyrelsens inställning först efterfrågas, och ska en förkortning göras under pågående acceptfrist krävs att budgivaren särskilt förbehållit sig den rätten.
• Föraffärsreglerna förtydligas – om en föraffär sker med betalning i onoterade aktier måste ett aktievederlagsalternativ alltid erbjudas, vid äventyr att föraffären annars får struktureras på annat sätt. Vidare förtydligas att även arrangemang som ger budgivaren en finansiell exponering motsvarande ett aktieinnehav i målbolaget omfattas av föraffärsreglerna, samt att sådana arrangemang i vissa fall kan strida mot god sed på aktiemarknaden om de kan betraktas som ett kringgående av budpliktsreglerna. Ett exempel på det senare kan vara en aktieägares ökade exponering via en kapitalförsäkring som innebär att de underliggande aktierna passiviseras, vilket får till följd att aktieägarens egna innehav överstiger budpliktsgränsen om man bortser från de passiviserade aktierna.
• Ersättning till målbolagsstyrelsens ledamöter – i reglerna görs ett förtydligande om att det ankommer på aktieägarna att bestämma om det ska kunna utgå ett extra arvode för arbetet med ett uppköpserbjudande.

 Läs hela pressmeddelandet (2020-12-01)

Ansvaret för Takeover-reglerna, Reglerna om ersättningar till ledande befattningshavare och incitamentsprogram och Rekommendationen om riktade kontantemissioner har per den 1 juli 2021 överförts till Aktiemarknadsnämndens Självregleringskommité (ASK).

Läs mer om den aktuella revideringen på ASK:s webbplats