Avdelare

14-12-12 Pressmeddelande

Förslag till revidering av takeover-reglerna

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har offentliggjort förslag till reviderade takeover-regler. Förslaget syftar bl.a. till att skapa större jämlikhet mellan budgivare och målbolag. De reviderade reglerna föreslås träda i kraft den 1 februari 2015.

Huvudpunkterna i de nya reglerna:

  • Ett förbud för budgivare att avkräva målbolaget budrelaterade förpliktelser, t.ex. exklusivitets- eller informationsförmedlingsåtaganden eller åtaganden om s.k. break-up fees, men med möjlighet få dispens i ett enskilt fall, t.ex. för åtaganden som förbättrar snarare än försämrar utsikterna till en konkurrensutsatt erbjudandesituation.

  • En uttrycklig regel om att en budgivare är bunden av förbehållslösa uttalanden som budgivaren gör med anledning av budet, t.ex. huruvida budet kommer att höjas eller förlängas.eglerna föreslås träda i kraft den 1 februari 2015.

 Läs hela pressmeddelandet här.

Ansvaret för Takeover-reglerna, Reglerna om ersättningar till ledande befattningshavare och incitamentsprogram och Rekommendationen om riktade kontantemissioner har per den 1 juli 2021 överförts till Aktiemarknadsnämndens Självregleringskommité (ASK).

Läs mer om revidering av takeover-reglerna på ASK:s webbplats