Avdelare

11-07-07 Pressmeddelande

Inbjudan att lämna synpunkter på takeover-reglerna

Kollegiet för svensk bolagsstyrning tog 2010 över Näringslivets Börskommittés (NBK) arbetsuppgifter, vilket bl.a. innebar att takeover-frågorna (frågor om offentliga uppköpserbjudanden) nu ligger på Kollegiets bord.

De nu gällande takeover-reglerna (se på respektive marknadsplats webbplats) trädde i kraft

  • den 1 oktober 2009 på de reglerade marknaderna NASDAQ OMX Stockholm och NGM Equity, och

  • den 1 januari 2010 på handelsplattformarna AktieTorget, First North och Nordic MTF.

Kollegiet har beslutat att göra en begränsad översyn av reglerna och tillkallat Rolf Skog som utredare. En brett sammansatt referensgrupp kommer att medverka i arbetet.

 Läs pressmeddelandet här.

Ansvaret för Takeover-reglerna, Reglerna om ersättningar till ledande befattningshavare och incitamentsprogram och Rekommendationen om riktade kontantemissioner har per den 1 juli 2021 överförts till Aktiemarknadsnämndens Självregleringskommité (ASK).

Läs mer om takeover-reglerna på ASK:s webbplats