Avdelare

21-10-14

Könsfördelning i bolagsstyrelserna – uppmaning inför stämmosäsongen 2022

Koden för svensk bolagsstyrning föreskriver sedan den infördes att sammansättningen av börsbolagens styrelser ska präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund och att en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

I januari 2015 infördes skärpta kodregler på området varigenom
valberedningarna bland annat ålades att särskilt motivera sina förslag mot bakgrund av kodens krav på en jämn könsfördelning i styrelsen. I samband därmed kommunicerade Kollegiet också en långsiktig målsättning om 40 procents andel för det minst företrädda könet sammantaget i börsbolagens styrelser år 2020.

Andelen kvinnor bland stämmovalda ledamöter har ökat med nästan 10 procentenheter sedan 2015. Sammantaget representerar de företag som redan har uppnått målsättningen nästan halva börsvärdet (48,8%). De senaste åren har dock utvecklingen gått något långsammare och det är fortfarande en bit kvar till målet om 40 procents andel för det minst företrädda könet sammantaget.

Kollegiet noterar att frågan om tvingande kvoteringslagstiftning återigen lyfts upp på EU-kommissionens agenda. Kollegiet delar EU-kommissionens uppfattning att könsfördelningen behöver förbättras bland samhällets beslutsfattare, inklusive i näringslivet, men anser att införandet av kvoteringsregler för börsbolagens styrelser är fel väg att gå.

Kollegiet vill med detta brev uppmana valberedare i samtliga svenska börsbolag att hålla fortsatt fokus på denna viktiga fråga inför stämmosäsongen 2022.

 Läs hela brevet här.