Avdelare

09-06-23

Kodbarometern 2008

En serie mätningar av attityder till koden och svensk bolagsstyrning, genomförda för Kollegiets räkning av Hallvarsson & Halvarsson. 

Bakgrund och syfte

Kodbarometern är en regelbundet återkommande undersökning av attityder till koden och svensk bolagsstyrning. Syftet är att mäta uppfyllelsen av kodens övergripande mål, att bidra till att höja kvaliteten på svensk bolagsstyrning och därigenom stärka förtroendet för de börsnoterade bolagen.

Kodbarometern består av två delundersökningar, en avseende den svenska allmänheten och en avseende ledande aktörer på kapitalmarknaden. De senare utgörs av styrelseordföranden och verkställande direktörer i kodtillämpande bolag, privata och institutionella ägare på börsen samt rådgivare och ”intermediärer” mellan dessa i form av kapitalförvaltare, analyschefer m.fl.

Undersökningarna genomförs med identisk metodik vid varje mättillfälle för att möjliggöra jämförelser över tiden och att urskilja trender.

Resultat

Tidigare har två mätningar genomförts, hösten 2005 och hösten 2006, vilkas resultat redovisas i sammandrag under särskild rubrik i denna avdelning av webbplatsen. Hösten 2008 genomfördes en tredje mätning, vars resultat för respektive delmätning återfinns i vidstående länkar samt i sammandrag i Årsrapport 2009.

 Kodbarometern 2008 - Kapitalmarknaden

 Kodbarometern 2008 - Allmänheten

Årsrapport 2009 finns här