Avdelare

14-05-05 Pressmeddelande

Kollegiet stärker minoritetsskyddet genom kompletterade takeover-regler för fusionsförfaranden

Kollegiet för svensk bolagsstyrning offentliggör idag sitt förslag till komplettering av de s.k. takeover-reglerna med regler för fusioner och fusionsliknande förfaranden. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.

Reglerna innebär att bolagsstämman i ett börsbolag, som ska övertas genom en fusion eller ett fusionsliknande förfarande, alltid ska godkänna övertagandet med minst två tredjedelars majoritet, varvid det övertagande bolagets röster inte ska räknas. Vidare ska de flesta bestämmelserna i takeover-reglerna tillämpas på förfarandet som om det vore ett uppköpserbjudande, t.ex. likabehandling. Detta gäller både svenska och utländska börsbolag.

Läs hela pressmeddelandet här.

Ansvaret för Takeover-reglerna, Reglerna om ersättningar till ledande befattningshavare och incitamentsprogram och Rekommendationen om riktade kontantemissioner har per den 1 juli 2021 överförts till Aktiemarknadsnämndens Självregleringskommité (ASK).

Läs mer om takeover-reglerna på ASK:s webbplats