Avdelare

07-06-19 Pressmeddelande

Kollegiet undersöker hur valberedningarna fungerar

Kollegiet konstaterar att koden är tillräckligt flexibel för att fungera för olika typer av ägare. Bolagen tar självständig ställning till varje regel och avviker med en förklaring om de finner detta befogat. Merparten av de oklarheter och missförstånd som förekom under det första årets tillämpning har bortfallit efter utfärdandet av Kollegiets anvisningar. Fler än vart tredje bolag har följt samtliga regler i koden och två tredjedelar av bolagen avviker på högst en punkt. 

Några av huvudpunkterna i årsrapporten 2007 från Kollegiet för svensk bolagsstyrning:

• Med flexibiliteten i ”följ och förklara” har den svenska bolagsstyrningskoden visat sig fungera för bolag med olika ägande.
• Valberedningarna har fått en nyckelroll i svensk bolagsstyrning och är därför omdebatterade. De bör hålla sig strikt till uppgiften att bereda vissa valfrågor vid årsstämman, representera alla aktieägare och bestå av ledamöter med tillräcklig erfarenhet av de frågor som behandlas. Detta kommer Kollegiet att undersöka närmare under året.
• Svenska bolag med stort internationellt ägande behöver anpassa sina ägarrelationer till de utländska ägarnas problem med komplicerade regler för att delta vid bolagsstämmorna.

 Läs hela pressmeddelandet till Årsrapport 2007

Årsrapport 2007 finns här