Avdelare

11-01-31 Pressmeddelande

Kollegiet varnar för över-reglering från EU av bolags-styrning i börsnoterade bolag

Det pågår för närvarande ett arbete inom EU-kommissionen på en s.k. grönbok om bolagsstyrning i börsnoterade bolag. Att döma av förhandsdiskussioner som förts i anslutning till detta finns planer på omfattande och i vissa delar långtgående utökning av regleringen från EU:s sida på detta område. Även systemet med koder baserade på principen följ eller förklara har ifrågasatts med krav på mer tvingande reglering och hårdare sanktioner.

Kollegiet ser med oro på denna utveckling, både när det gäller att upprätthålla respekten för äganderätten och det ägaransvar som följer därav och att vidmakthålla börsnoterade bolags konkurrenskraft gentemot andra ägarmodeller och konkurrenter från andra delar av världen med mindre krävande reglering. Även svenska självreglering och den svenska bolagsstyrningsmodellen kan hotas av en alltför långtgående EU-reglering på detta område.

Kollegiet har sammanfattat sin syn på dessa frågor i en promemoria. Syftet är att fästa den svenska regeringens och andra berörda parters uppmärksamhet på den process som pågår och uppmana till överväganden om ett samlat agerande från svensk sida för att motverka en reglering som inte ligger i det svenska näringslivets och samhällets intresse. Även förutsättningarna för ett samlat nordiskt agerande inom EU i denna fråga bör prövas.

 PM: Kan ökad reglering av bolagsstyrning förhindra nya kriser?