Avdelare

13-12-20 Pressmeddelande

Kollegiet vill stärka minoritets-skyddet vid fusioner och fusionsliknande förfaranden

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har tillsatt en arbetsgrupp för att påbörja arbetet med syftet att stärka skyddet för minoritetsaktieägare. Syftet är att finna en ändamålsenlig självreglering när det gäller fusioner och fusionsliknande förfaranden i svenska bolag, men främst i utländska bolag som är noterade i Stockholm, genom en komplettering av takeover-reglerna.

 Läs pressmeddelandet här.

Ansvaret för Takeover-reglerna, Reglerna om ersättningar till ledande befattningshavare och incitamentsprogram och Rekommendationen om riktade kontantemissioner har per den 1 juli 2021 överförts till Aktiemarknadsnämndens Självregleringskommité (ASK).

Läs mer om revidering av takeover-reglerna på ASK:s webbplats