Avdelare

12-02-20 Pressmeddelande

Kollegiets förslag till reviderade takeover-regler

Kollegiet har den 13 februari 2012 överlämnat sitt förslag till reviderade takeover-regler till börserna Nasdaq Stockholm och NGM för vidare behdandling. De nya reglerna beräknas träda i kraft den 1 juli 2012, tillsammans med nya takeover-regler för handelsplattformar, vilka kommer att publiceras när de färdigställts.

 Läs pressmeddelandet här.

 Förslag till reviderade takeover-regler 2012

 Förslag till reviderade takeover-regler 2012 – ändringsmarkerad

 Bilaga

Ansvaret för Takeover-reglerna, Reglerna om ersättningar till ledande befattningshavare och incitamentsprogram och Rekommendationen om riktade kontantemissioner har per den 1 juli 2021 överförts till Aktiemarknadsnämndens Självregleringskommité (ASK).

Läs mer om takeover-reglerna på ASK:s webbplats