Avdelare

14-05-28

Kollegiets remissvar på promemoria om sanktioner enligt CRD4

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har lämnat remissvar till Finansdepartementet avseende promemorian om sanktioner enligt CRD IV. Kollegiet tillstyrker promemorians förslag.