Avdelare

12-05-14

Kollegiets remissvar på promemorian "Revision i finansiella företag"

Kollegiet för svensk bolagstyrning avstyrker i sitt remissvar de föreslagna lagändringarna i promemorian "Revision i finansiella företag" (Ds 2012:4).