Avdelare

23-05-10

Kollegiets svar på Justitiedepartementets remiss om digitala bolags- och föreningsstämmor

Kollegiet anser att det fortsatt ska krävas fysisk bolagsstämma i bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad, oavsett om digital medverkan är möjlig eller inte. 

Den svenska modellen för bolagsstyrning karaktäriseras av aktieägarnas och stämmans överordnade roll. Att avskaffa kravet på fysisk stämma kan i värsta fall underminera detta argument för den svenska bolagsstyrningsmodellen.

 Läs remissvaret (Ju2023/00484) här.