Avdelare

06-09-29 Pressmeddelande

Kollegiets svar till Mats Qviberg om Volvos valberedning

Bäste Mats,

Vi har mottagit Ditt brev med begäran att Kollegiet skall pröva om förfarandet i samband med tillsättningen av Volvos valberedning strider mot andan och bokstaven i Svensk kod för bolagsstyrning. Du önskar också att Kollegiet tar ställning till om förfarandet strider mot aktiebolagslagens krav på likabehandling av aktieägare.

Kollegiet för svensk bolagsstyrning ingår i den struktur för den svenska självregleringen som nu samlats i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden. Kollegiets roll däri är att vara normgivande för god bolagsstyrning i börsnoterade bolag, främst genom att vårda och vidareutveckla den svenska koden för bolagsstyrning. Däremot har Kollegiet ingen övervakande eller dömande uppgift, allra minst när det gäller hur enskilda bolag tillämpar koden. Inte heller är det Kollegiets uppgift att lämna synpunkter på hur bolagens agerande kan tänkas förhålla sig till aktiebolagslagens regler. För uppgiften att bistå marknaden med rådgivning och information om gällande regler och god sed på aktiemarknaden finns ett särskilt organ i form av Aktiemarknadsnämnden. Detta är en tydlig och genomtänkt rollfördelning mellan självregleringsorganen som bör respekteras.

Jag vill i sammanhanget också fästa Din uppmärksamhet vid att den aktuella frågan ligger utanför kodens räckvidd. Koden stipulerar att bolaget skall ha en av bolagsstämman utsedd valberedning som representerar bolagets aktieägare, anger två alternativa metoder för hur ledamöter skall utses samt sätter vissa kriterier för valberedningens storlek och sammansättning. Däremot lägger koden inga synpunkter på vilka personer som skall ingå i valberedningen, vilka ägare som skall vara representerade och än mindre på hur detta ägande skall beräknas.

Det ingår således inte i Kollegiet uppgifter att göra uttalanden av det slag Du begär. Detta hindrar inte att de frågor Du aktualiserar är av stor principiell betydelse för hur valberedningsinstitutet kommer att tillämpas i fortsättningen, och Kollegiet kommer med intresse att följa utvecklingen i detta avseende.

Med vänlig hälsning 

Per Lekvall Sekreterare
Kollegiet för svensk bolagsstyrning

 Brevet/pressmeddelandet som PDF