Avdelare

23-04-17

Kollegiets synpunkter på förslag till nya föreskrifter om ägar-, ägarlednings- och ledningsprövning

Kollegiet uppfattning gällande Finansinspektionens remiss är att frågan om nekad ansvarsfrihet måste utvecklas för att kunna läggas till grund för någon lämplighetsbedömning. 

Frågan bör:
1. Avgränsas till att endast avse beslut om nekad ansvarsfrihet som avser den person vars lämplighet ska bedömas.
2. Göra åtskillnad mellan beslut om nekad ansvarsfrihet som tillkommit (i) genom majoritetsbeslut och (ii) genom beslut av en minoritet.
3. Göra åtskillnad mellan beslut om nekad ansvarsfrihet som tillkommit (i) mot bakgrund av att personen i fråga valts in i styrelsen av aktieägare med röststarka aktier, eller (ii) av annat skäl.

 Läs hela remissvaret här.