Avdelare

08-05-07 Pressmeddelande

Kortare och enklare kod
gäller från 1 juli 2008

Kollegiet för svensk bolagsstyrning presenterar i dag en förkortad och förenklad bolagsstyrningskod, som gäller från den 1 juli för alla svenska bolag noterade vid OMX Nordic Exchange Stockholm eller NGM Equity.

Koden revideras efter några års erfarenheter av tillämpningen i de större bolagen och för att anpassas till att gälla för alla cirka 320 svenska bolag, vars aktier är upptagna till handel vid OMX Nordic Exchange Stockholm eller NGM Equity.

Som framgick av det förslag som remissbehandlats under våren är Koden förkortad och förenklad utan att ambitionsnivån sänks för svensk bolagsstyrning. Antalet regler minskar, flera regler förkortas och Koden har fått en mer överblickbar struktur. Förslaget fick ett övervägande positivt bemötande vid en större användarkonferens och i remissopinionen.

- Den reviderade Koden kommer att bidra till en fortsatt utveckling av bolagsstyrningen i svenska börsföretag utan att skapa onödig byråkrati eller kräva dyrbara konsultkostnader för bolagen, säger Hans Dalborg, ordförande i Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Efter remissbehandlingen har vissa förtydliganden och redaktionella förändringar skett, bland annat avseende valberedningens uppgifter och vikten av sekretess i dess arbete. Vidare ska valberedningen nu redan i samband med kallelsen, på bolagets webbplats, motivera sitt förslag med beaktande av regeln om en ändamålsenlig sammansättning av styrelsen.

En fråga som kommenterades av flera remissinstanser var vissa kvarvarande regler som i större eller mindre grad kan anses följa av lag eller avtal. Avvikelse från sådana regler med hänvisning till ”följ eller förklara” skulle kunna stå i strid med tvingande krav, varför man föreslagit att dessa regler tas bort. Kollegiet har dock stannat vid att behålla regler som bidrar till en mer heltäckande bild av god bolagsstyrning som Koden syftar till att ge.

- Kollegiet betonar i ett inledningsavsnitt till Koden att tvingande bestämmelser i lag eller avtal självklart alltid gäller framför självreglering. Vi har noga prövat tanken att utmönstra allt som direkt eller indirekt kan anses följa av lag eller avtal. Men detta är svårare än det låter och skulle minska Kodens värde för användarna. Jag tror heller inte att detta har varit något stort problem för dem som använt den hittillsvarande Koden, säger Per Lekvall, sekreterare i Kollegiet.

 Läs pressmeddelandet (2008-05-07) här.

Tidigare koddokument finns här 

 "Reviderad bolagsstyrningskod presenteras i februari" (pressmeddelande 2008-01-07)