Avdelare

21-10-19 Pressmeddelande

Mats Isaksson ny ledamot i Kollegiet för svensk bolagsstyrning

Styrelsen i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden har utsett Mats Isaksson till ny ledamot i Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Mats Isaksson har från 2004 fram till april 2021 varit chef för OECD:s avdelning för Corporate Governance och Corporate Finance. Mats Isaksson är en av grundarna till Swedish Corporate Governance Forum. Mats Isaksson är även Advisory Board Member vid Center för Global Markets och Corporate Ownership på Columbia University i New York och är dessutom Senior Visiting Scholar vid Stockholm Centre for Commercial Law. Mats Isaksson har därutöver varit expert och rådgivare för flera stater och internationella utredningar. Han ledde bland annat utarbetandet av G20/OECD Principles of Corporate Governance.

– Mats Isaksson är en av de mest framstående experterna inom bolagsstyrning och har imponerande internationella meriter. Vi är mycket hedrade att ha Mats ombord, säger Katarina Lidén, vd för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden.

– Vi är övertygade om att Mats djupa kunskaper och erfarenheter på området kommer att bidra till Kollegiets arbete på ett värdefullt sätt, anger Gun Nilsson, ordförande för Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

– Kollegiet för svensk bolagsstyrning bidrar på ett betydelsefullt sätt till att skapa ett högt förtroende för den svenska aktiemarknaden och främja näringslivets dynamik. Jag ser mycket fram emot att få engagera mig i detta viktiga arbete, kommenterar Mats Isaksson.

Om Kollegiet för svensk bolagsstyrning
Kollegiet ska främja god utveckling av svensk bolagsstyrning och se till att Sverige har en relevant, effektiv och väl fungerande kod för bolagsstyrning för börsnoterade bolag. Syftet är att bidra till förtroendet för den svenska aktiemarknaden och de noterade bolagen hos marknadsaktörer, lagstiftare och allmänhet, både i Sverige och internationellt. Genom att ange en norm för god bolagsstyrning på en hög ambitionsnivå ska koden för svensk bolagsstyrning utgöra ett alternativ till lagstiftning.

Kollegiet består av följande ledamöter: Gun Nilsson, ordförande, Eva Hägg, Karin Apelman, Håkan Broman, Göran Espelund, Louise Lindh, Marianne Nilsson och Björn Kristiansson.

Kollegiet för svensk bolagsstyrning ingår som ett av fem sakorgan i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden. Övriga sakorgan är:

  • Aktiemarknadsnämnden

  • Aktiemarknadens självregleringskommitté

  • Nämnden för svensk redovisningstillsyn

  • Rådet för finansiell rapportering

Se även www.godsed.se