Avdelare

20-12-01

Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har offentliggjort Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram (”Ersättningsreglerna”). De nya reglerna träder i kraft den 1 januari 2021.

Ersättningsreglerna ersätter den tidigare självregleringen avseende ersättning till ledande befattningshavare samt aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Reglerna innehåller också vissa bestämmelser som kompletterar reglerna i aktiebolagslagen om ersättningsriktlinjer och ersättningsrapport.

Kollegiet för svensk bolagsstyrning, som ska verka för god sed på den svenska aktiemarknaden, har genom de nya Ersättningsreglerna samlat Aktiemarknadsnämndens principuttalanden och bolagsstyrningskodens regler om ersättningar i ett sammanhållet regelverk som anger vad som är god sed på den svenska aktiemarknaden avseende ersättning till bolagets ledande befattningshavare samt aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram.

I arbetet har befintliga regler om ersättningar, ersättningsprinciper och ersättningsrapport i Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”), med vissa förändringar, flyttats över till Ersättningsreglerna, varvid Kodens regler i dessa avseenden inte längre ska gälla. En tabell som visar överflytten och förändringarna har utarbetats. När det gäller incitamentsprogram innebär Ersättningsreglerna en kodifiering av nuvarande praxis. Eventuella förändringar av dessa regler får anstå till en framtida revidering av Ersättningsreglerna.

Ersättningsreglerna ska tillämpas från och med den 1 januari 2021.

 Läs hela pressmeddelandet (2020-12-01)

 Ersättningsregler

 Jämförelsetabell

 Anvisning 2020-01

Ansvaret för Takeover-regler, Reglerna om ersättningar till ledande befattningshavare och incitamentsprogram och Rekommendationen om riktade kontantemissioner har per den 1 juli 2021 överförts till Aktiemarknadsnämndens Självregleringskommité (ASK).

Läs mer på ASK:s webbplats