Avdelare

18-09-07

Remissvar om direktivet
för ett ökat aktieägarengagemang

Kollegiet har lämnat synpunkter på förslaget till implementering av EU-direktivet om ett ökat aktieägarengagemang (Ds 2018:15). Kollegiet har, med undantag för vissa synpunkter, inga invändningar mot de
lagändringar som föreslås.