Avdelare

20-03-30

Remissvar om tillfälliga åtgärder för att underlätta olika stämmor

Kollegiet har lämnat synpunkter på lagrådsremissen "Tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor". Kollegiet stödjer lagstiftningsförslaget men har framförr vissa synpunkter.