Avdelare

13-09-06

Remissvar på FI-förslag till föreskrifter om intern styrning och kontroll

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har lämnat ett remissyttrande när det gäller vissa bolagsstyrningsfrågor i Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut.