Avdelare

15-10-01 Pressmeddelande

Reviderad bolagsstyrningskod träder i kraft den 1 nov 2015

Efter breda kontakter med användarna görs ett antal smärre justeringar i den svenska bolagsstyrningskoden. Krav på obligatorisk individuell omröstning och rösträkning vid styrelseval har föranlett Kollegiet att presentera ett position paper som ingående behandlar denna fråga.

Bland justeringarna i koden märks följande:

• Valberedningsledamöter ska överväga eventuella intressekonflikter innan uppdraget antas.

• Ett hållbarhetsperspektiv infogas i styrelsens uppgifter. Styrelsen ska fastställa erforderliga riktlinjer för bolagets uppträdande i samhället i syfte att säkerställa dess långsiktigt värdeskapande förmåga och åläggs ett vidgat ansvar för intern kontroll.

• Styrelsen åläggs ett ansvar för intern kontroll även i andra avseenden än den finansiella rapporteringen, även om kraven på processer knyts till det senare. Bolagsstyrningsrapporten ska beskriva styrelsens åtgärder för att följa upp att den interna kontrollen i samband med den finansiella rapporteringen och att rapporteringen till styrelsen fungerar.

• Valberedningen ska få del av hela resultatet av styrelseutvärderingen och bolagsstyrningsrapporten ska ange hur styrelseutvärderingen genomförts och redovisats.

• Avsnittet om ersättningar förenklas, bl.a. ersätts regeln om att styrelseledamöter inte ska erhålla teckningsoptioner med ett krav på att program riktade till styrelsen ska utarbetas av bolagets ägare och främja ett långsiktigt aktieägande.

 Läs hela pressmeddelandet här