Avdelare

19-11-29 Pressmeddelande

Reviderad bolagsstyrningskod träder i kraft den 1 jan 2020

Kollegiet för svensk bolagsstyrning offentliggör idag en reviderad version av Svensk kod för bolagsstyrning som träder i kraft den 1 januari 2020. 

Huvudpunkterna i den reviderade bolagsstyrningskoden:

• Implementeringen av direktivet om ändringar i aktieägarrättighetsdirektivet innebär för svenskt vidkommande att den personkrets som omfattas av aktiebolagslagens regler om ersättningsriktlinjer reduceras till att endast omfatta styrelseledamöter, VD och vice VD. För att transparensen och aktieägarnas inflytande när det gäller ersättningsriktlinjerna inte ska försämras införs genom den reviderade bolagsstyrningskoden kompletterande regler av innebörd att bolagsstämmans beslut om ersättningsriktlinjer även ska omfatta övriga personer i bolagsledningen, motsvarande den praxis som utvecklats beträffande aktiebolagslagens tidigare regler.

• Inför kodrevideringen framställdes önskemål om vissa förtydliganden rörande styrelsens ansvar för hållbarhetsfrågor respektive valberedningsarbetet. Genom den reviderade bolagsstyrningskoden betonas dels det ansvar som åligger styrelsen att identifiera hur hållbarhetsfrågor påverkar bolagets risker och affärsmöjligheter, dels det ansvar som åligger en valberedningsledamot att överväga eventuella intressekonflikter innan uppdraget accepteras. Dessutom görs en kodifiering av etablerad marknadspraxis innebärande att bolagsstämman ska fastställa och offentliggöra bolagets valberedningsinstruktion.

 Läs hela pressmeddelandet här

Relaterade koddokument och inkomna remissvar finns här