Avdelare

16-11-28

Reviderad bolagsstyrningskod träder i kraft den 1 dec 2016

2013 påbörjade Kollegiet ett omfattande kodrevideringsarbete vilket resulterade i den reviderade Svensk kod för bolagsstyrning som trädde ikraft den 1 november 2015. Arbetet med revideringen av Koden har emellertid fortsatt under 2016. 

Med anledning av implementeringen i svensk rätt av direktivet och förordningen om revisorer och revision, direktivet om icke-finansiell information m.m. samt marknadsmissbruksförordningen har Kollegiet utfärdat tre anvisningar under det gångna året. Dessa anvisningar implementeras nu i Koden.

Denna reviderade Svensk kod för bolagsstyrning träder ikraft den 1 december 2016.

Tidigare koddokument finns här