Avdelare

07-09-23 Pressmeddelande

Reviderad kod ska gälla för alla noterade bolag

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har beslutat revidera den svenska bolagsstyrningskoden med sikte på att koden från halvårsskiftet 2008 ska gälla för alla börsnoterade bolag.

Koden gäller i dag för de ca 100 största bolag som är noterade på Stockholmsbörsen. Kollegiet avser att föreslå de reglerade marknaderna Stockholmsbörsen och NGM Equity att den reviderade koden ska ingå i börsernas inregistreringssregler för alla ca 325 börsnoterade bolag och att börsregler som överlappar med kodens bestämmelser harmoniseras med koden.

Bakgrunden till Kollegiets beslut är rekommendationen från Kodgruppen i december 2004 att koden efter några år skulle utsträckas till att gälla för alla börsnoterade bolag men inledningsvis omfatta bara de större noterade bolagen.

- Kollegiets undersökningar visar att Koden fungerar för de stora bolag som tillämpar den i dag. Men inför en utvidgning av koden även till börsnoterade mindre bolag och det påbörjade nordiska arbetet med en harmonisering behövs en översyn och då ska vi också ta upp sådant som kanske fungerar mindre bra i dagens kod. Det är även önskvärt att samordna börsernas och kodens regler när de berör samma områden, säger Kollegiets ordförande Hans Dalborg.

- En kod är en god hjälp för mindre bolags bolagsstyrning. Konstruktionen med ”följ eller förklara” ger flexibilitet. Samtidigt är vi i Kollegiet medvetna om att det finns en oro hos många andra noterade mindre bolag för vad en kod kan innebära. Vi ska se till att en reviderad kod blir just ett stöd, inte en börda, säger Hans Dalborg.

Kollegiet utarbetar nu en detaljerad plan för revideringen av koden. Revideringen inriktas på:

  • Eliminera svagheter som upptäckts

  • Anpassa koden till de mindre börsbolagens förutsättningar

  • Underlätta en nordisk kodharmonisering

Huvudpunkterna i processen:

  • Kollegiet kommer att eftersträva nära samverkan med Stockholmsbörsen och NGM.

  • Arbetet inleds med en öppen inbjudan på Kollegiets webbplats att lämna synpunkter senast den 15 oktober.

  • Kollegiet har avsatt extra tid för sammanträden och kommer att anlita erforderlig expertis.

  • Ett utkast till reviderad kod väntas vara klart i början av nästa år.

    Därefter följer ett par månader då intressenter kan lämna synpunkter och diskutera utkastet.

  • Med ledning av synpunkter och debatt kommer Kollegiet att fastställa en ny kod på senvåren 2008.

- Kollegiet kommer att vara lyssnande under arbetet och ska presentera den nya koden i god tid för börserna att fatta sina beslut och berörda bolag att förbereda sig innan den 1 juli 2008 då den reviderade koden avses börja gälla för alla bolag noterade på Stockholmsbörsen och NGM Equity, säger Kollegiets sekreterare Per Lekvall.

Tidigare koddokument finns här