Avdelare

20-03-31 Pressmeddelande

Särskilda tillämpnings-föreskrifter p.g.a. covid-19

Med anledning av de åtgärder som vidtas för att begränsa spridningen av det virus som orsakar covid-19, vilket bland annat innefattar reserestriktioner och åtgärder för att begränsa folksamlingar, har Kollegiet för svensk bolagsstyrning fått frågor om hur Kodregler ska tillämpas under stämmosäsongen 2020.

Punkterna 1.1-1.3 i Svensk kod för bolagsstyrning uppställer krav beträffande föravisering av stämmotidpunkt, styrelseledamöters närvaro vid års- och bolagstämma samt om framtagande av förslag till ordförande vid årsstämma.

Under rådande omständigheter behöver Kodens punkt 1.1-1.3 inte tillämpas och det utgör således inte heller någon avvikelse från Koden om reglerna inte tillämpas. Denna tillämpningsföreskrift gäller under hela år 2020.

 Läs hela pressmeddelandet här.