Avdelare

20-05-07

Remissvar på "Fler tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor"

Kollegiet har lämnat synpunkter på rubricerat utkast till lagrådsremiss. Kollegiet stödjer lagstiftningsförslaget men har framfört vissa synpunkter.

Förslaget om att det formulär som bolaget tillhandahåller för poströstning måste innehålla alternativet att behandlingen av respektive förslag ska anstå till en fortsatt bolagsstämma bör modifieras på så sätt att de majoritetskrav för beslut om ajournering som framgår av 7 kap. 14 § aktiebolagslagen (2005:551) ska gälla oförändrat. Det är enligt Kollegiet rimligt att en majoritet av aktieägarna ges möjlighet att ajournera en fråga som man önskar en annan behandling av, t.ex. när det gäller frågor om val där ju annars regeln om att den som fått flest röster anses vald kan få oönskade konsekvenser, men det finns enligt Kollegiet ingen anledning att utöka minoritetsskyddet i denna del.

 Läs remissvaret här.