Avdelare

13-05-15

Synpunkter på
direktivförslag om icke-finansiell rapportering

Kollegiet har på uppmaning av Justitiedepartementet lämnat sina synpunkter till regeringen på EU-kommissionens förslag till direktiv med krav på redovisning av CSR-information och mångfaldspolicy. Kollegiet välkomnar initiativet beträffande CSR-information, men ställer sig kritiskt till förslaget om redovisning av mångfaldspolicy.