Avdelare

22-12-21

Synpunkter på förslag om ett nytt EU-direktiv om aktiers olika röstvärde

Kollegiet har lämnat synpunkter till Justitiedepartementet med anledning av EU-kommissionens förslag om ett nytt direktiv om aktiers olika röstvärde. Kollegiet välkomnar förslaget.

Användandet av röstvärdesdifferentierade aktier är och har under lång tid varit vanligt förekommande på den svenska aktiemarknaden. Systemet möjliggör för grundare och andra långsiktiga aktieägare som är beredda att ta ett särskilt ansvar för bolagens utveckling att vara aktiva ägare över en längre tidsperiod än vad som annars vore möjligt. Det är Kollegiets uppfattning att en sådan ordning, i kombination med lämpliga minoritetsskyddsregler, är till gagn för bolagets samtliga aktieägare.

 Läs hela svaret på remissen (Ju2022/03596) här.