Avdelare

10-12-03

Tre nya anvisningar till Svensk kod för bolagsstyrning

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har beslutat att ställa krav på kodtillämpning för utländska bolag noterade i Sverige. Från och med årsskiftet 2010/2011 ska dessa bolag tillämpa antingen Svensk kod för bolagsstyrning eller sin hemmakod. Samtidigt anpassas koden till förändringar i andra regelverk.

Anvisning 1-2010: Treårig intjänandeperiod i incitamentsprogram

Kravet att intjänandeperioden (alternativt tiden från avtalets ingående till dess att en aktie får förvärvas) inte ska understiga tre år gäller enligt regelns nuvarande lydelse bara program där aktier förvärvas. Även syntetiska optionsprogram och andra aktiekursrelaterade incitamentsprogram som inte innebär förvärv av aktier ska dock omfattas. Detta är i linje med EU-kommissionens inställning i frågan. Förändringen gäller omedelbart.

Anvisning 2-2010: Krav på kodtillämpning för utländska bolag noterade på NASDAQ OMX Stockholm och NGM Equity

Utländska bolag vars aktier eller depåbevis är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige behöver idag inte tillämpa den svenska koden. Från och med den 1 januari 2011 ska dock dessa bolag tillämpa antingen den svenska koden, eller den bolagsstyrningskod som gäller i det land där bolaget har sitt registrerade säte eller där bolagets aktier är primärnoterade. Om bolaget inte tillämpar den svenska koden, ska bolaget i eller i anslutning till den första bolagsstyrningsrapport som lämnas efter den 31 december 2011 lämna en förklaring över i vilka väsentliga avseenden bolagets agerande avviker från den svenska koden.

Anvisning 3-2010: Regeln om offentliggörande av stämmoprotokoll ersatt av lagstiftning

Kravet enligt regel 1.7 i koden på att protokoll från bolagsstämma ska göras tillgängliga på bolagets webbplats upphör att gälla den 1 januari 2011 då det ersätts av regler i aktiebolagslagen med motsvarande innehåll. Däremot kvarstår kravet på att stämmoprotokollet under vissa förutsättningar ska finnas tillgängligt på annat språk än svenska.

Tidigare koddokument finns här